Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van InBuilding B.V.

 

Artikel 1 Definities

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

InBuilding: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid InBuilding B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80589561, als gebruiker van deze algemene voorwaarden;

opdrachtgever: degene of de rechtspersoon die aan InBuilding opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden alsmede degene of de rechtspersoon aan wie InBuilding een aanbod tot het verrichten van werkzaamheden heeft gedaan;

overeenkomst: de overeenkomst tussen InBuilding en opdrachtgever;

opdracht: de uit de overeenkomst voortvloeiende door InBuilding uit te voeren werkzaamheden;

consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en ten behoeve van wie door of vanwege InBuilding diensten worden verricht en/of een werk tot stand wordt gebracht.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee, tussen InBuilding en opdrachtgever.
 2. Afwijkingen van de algemene voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen en gelden alleen voor de overeenkomst waarbij deze afwijkingen zijn gemaakt.
 3. Indien één of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of door rechterlijke tussenkomst vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden volledig van toepassing. InBuilding en opdrachtgever zullen als dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

 

Artikel 3 Offertes en duur van de overeenkomst

 1. De door InBuilding gedane aanbiedingen en gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Ze zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij in de aanbieding of offerte anders is aangegeven. InBuilding is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door opdrachtgever schriftelijk binnen deze geldigheidsduur wordt bevestigd.
 2. Ter bepaling van de uit te voeren werkzaamheden dient opdrachtgever alle daarvoor benodigde gegevens en bescheiden gratis beschikbaar te stellen.
 3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en bescheiden, waarvan InBuilding aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan InBuilding worden verstrekt. InBuilding heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord ondertekende of anderszins voor akkoord bevestigde aanbieding of offerte door InBuilding retour is ontvangen.
 5. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij in de aanbieding of offerte anders is aangegeven. Een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na het einde van de looptijd stilzwijgend verlengd, tenzij InBuilding of opdrachtgever de overeenkomst voor het einde van de looptijd opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Ingeval opdrachtgever een consument is, bedraagt de opzegtermijn na een stilzwijgende verlenging één maand.
 6. Indien de overeenkomst niet wordt aangegaan voor bepaalde tijd, maar voor het verrichten van een bepaalde opdracht, eindigt de overeenkomst van rechtswege zodra de opdracht is verricht.
 7. Overeenkomsten aangegaan voor onbepaalde tijd kunnen door InBuilding en opdrachtgever worden opgezegd met een opzegtermijn van twee maanden, tenzij in de overeenkomst een andere opzegtermijn is bepaald.

 

Artikel 4 Uitvoering van de opdracht

 1. InBuilding zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en InBuilding zien op inspanningsverplichtingen en geeft derhalve geen garantie omtrent het bereiken van het beoogde resultaat.
 2. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, of die anderszins ten gunste van opdrachtgever zijn gesteld, zijn steeds richttermijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak dan ook, zal opdrachtgever niet een recht geven op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting die voor hem uit deze overeenkomst of uit enige andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst, voortvloeit.
 3. InBuilding kan niet eerder gehouden worden om met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden aan te vangen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke informatie, gegevens of goederen, in haar bezit zijn en zij de overeengekomen termijnbetaling heeft ontvangen. InBuilding is bevoegd eerder aan te vangen en/of op te leveren, tenzij in de overeenkomst iets anders is bepaald.
 4. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn zal InBuilding nader overleg omtrent de uitvoering van de overeenkomst plegen met opdrachtgever. Indien dit overleg niet tot een voor beide aanvaardbaar resultaat leidt, is opdrachtgever eerst nadat zij InBuilding schriftelijk in gebreke heeft gesteld onder het stellen van een nadere redelijke termijn en InBuilding niet binnen de aldus gestelde termijn is nagekomen, slechts gerechtigd het nog niet uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst te ontbinden. In dat geval is InBuilding niet tot enige schadevergoeding verplicht.
 5. InBuilding bepaalt door welke persoon of personen uit haar organisatie de opdracht wordt uitgevoerd. Voorts bepaalt zij op welke wijze en met welke middelen de opdracht wordt uitgevoerd. InBuilding houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met de eventuele wensen en/of suggesties van opdrachtgever, mits dit naar het oordeel van InBuilding bevorderlijk is voor een tijdige en correcte uitvoering van de opdracht.
 6. Behoudens partijen anders schriftelijk zijn overeengekomen, gelden de aanspraken op grond van de door opdrachtgever verleende opdracht aan InBuilding uitsluitend ten aanzien van opdrachtgever en dus niet ten aanzien van de aan opdrachtgever gelieerde ondernemingen.
 7. Tenzij dat door InBuilding uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard, mogen anderen dan opdrachtgever niet op het resultaat van de voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en kunnen zij daaraan geen rechten ontlenen.
 8. Alle kosten van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde hulpmiddelen zijn bij de overeengekomen prijs inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. InBuilding is vrij in de keuze van deze hulpmiddelen, tenzij anders is overeengekomen.
 9. Door InBuilding in de overeenkomst verstrekte garanties op goederen, strekken nimmer verder dan de garantie die door de fabrikant of de leverancier van het betreffende goed is verstrekt.

 

Artikel 5 Overmacht

 1. In geval van overmacht aan de kant van InBuilding is InBuilding naar haar keuze gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, dan wel het moment van levering op te schorten tot het moment waarop de overmacht heeft opgehouden te bestaan, zonder tot enige schadevergoeding jegens opdrachtgever gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop InBuilding geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor InBuilding niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van InBuilding, ziekte, overlijden van de persoon die de opdracht uitvoert en/of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen.
 3. Indien InBuilding bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichting heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds verrichte deel afzonderlijk te factureren en is in de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds verrichte gedeelte geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 6 Wijziging van de opdracht/overeenkomst en meerwerk

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is de opdracht te wijzigen of aan te vullen en/of de looptijd van de overeenkomst te wijzigen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. De wijziging wordt schriftelijk vastgelegd.
 2. InBuilding zal bij de in onderling overleg overeengekomen aanpassing van de overeenkomst aangeven in hoeverre dit een wijziging van het (vaste) honorarium tot gevolg heeft.
 3. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minder werk als:
 4. er sprake is van een wijziging in het ontwerp of bestek;
 5. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;
 6. van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken;
 7. de normale werktijd met meer dan 10% wordt overschreden.
 8. van de verrekenbare hoeveelheden wordt afgeweken. Bij afwijkingen groter dan 10% zullen opdrachtgever en InBuilding een gewijzigde eenheidsprijs overeenkomen.
 9. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst.
 10. Indien tijdens de uitvoering onvoorziene omstandigheden blijken die niet door opdrachtgever schriftelijk zijn medegedeeld en ook niet zonder onderzoek visueel waarneembaar waren voor InBuilding ten tijde van het opnemen van het werk ter plaatse, heeft InBuilding het recht de prijs aan te passen in verband met de extra kosten die uit deze onvoorzienbare omstandigheden voortvloeien. Gaat opdrachtgever hier niet mee akkoord dan is InBuilding bevoegd de overeenkomst bij aangetekende brief met onmiddellijke ingang te ontbinden. Opdrachtgever is in dat geval niet gerechtigd tot het vorderen van enige schadevergoeding. InBuilding is wel gerechtigd over te gaan tot een afrekening op grond van art. 7:764 lid 2 BW.
 11. Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag InBuilding bij de eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij opdrachtgever in rekening brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat gevolg is van een verzoek van InBuilding.

 

Artikel 7 Verplichtingen van opdrachtgever

 1. Opdrachtgever stelt InBuilding in de gelegenheid het werk te verrichten.
 2. Opdrachtgever zorgt er voor dat InBuilding tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en gegevens. De kosten samenhangend met en voorkomend uit het aanvragen van een vergunning en/of ontheffingen zijn voor rekening van opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor de opdracht benodigde energie. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van opdrachtgever.
 4. De klant zorgt tijdig voor de kosteloze beschikking over en vrije toegang tot het terrein, het gebouw en de locatie waarop of waarin de werkzaamheden moeten worden verricht, voor schone, veilige en gezonde omstandigheden, alsmede geschikte bergruimte aldaar.
 5. Opdrachtgever is verplicht alle beletselen weg te nemen, alsmede InBuilding in te lichten omtrent alle omstandigheden welke tot gevolg hebben of kunnen hebben dat InBuilding niet in staat is de opdracht binnen de overeengekomen termijn van uitvoering zo snel en goed mogelijk, alsmede zonder schade, uit te voeren.
 6. Opdrachtgever draagt ervoor zorg dat het terrein waar de overeenkomst wordt uitgevoerd goed bereikbaar is volgens het inzicht van InBuilding.
 7. Door opdrachtgever aangedragen of in opdracht van opdrachtgever af te voeren zaken blijven eigendom en dus voor rekening en risico van opdrachtgever.
 8. Tenzij anders is overeengekomen is opdrachtgever verantwoordelijk voor het eventueel afvoeren van bij de uitvoering van de overeenkomst vrijgekomen zaken.
 9. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot de opdracht van InBuilding behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient opdrachtgever InBuilding hiervan tijdig in kennis te stellen.
 10. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de vertraging en/of kosten die hun oorzaak vinden in de werkzaamheden van derden en die niet aan InBuilding kan worden toegerekend. Schade die door de werkzaamheden van derden aan het door InBuilding uitgevoerde werk ontstaat, komt voor rekening van opdrachtgever.
 11. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de goederen die hij heeft voorgeschreven of van een voorgeschreven leverancier moeten worden betrokken, alsmede voor hun niet of niet tijdige levering.
 12. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor hulppersonen, zoals onderaannemers of leveranciers die hij heeft voorgeschreven. inBuilding is niet verplicht om deze zelfstandige hulppersonen te contracteren, indien InBuilding de contractvoorwaarden van deze hulppersonen niet wenst te accepteren. Indien de voorgeschreven hulppersoon niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteert, heeft InBuilding recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding krachtens artikel 6 van deze algemene voorwaarden.
 13. Opdrachtgever is buiten de werktijden van InBuilding verantwoordelijk voor de goederen en eigendommen van InBuilding, zoals materialen, werktuigen of gereedschappen, die op het werk zijn aangevoerd, tenzij in de overeenkomst anders is overeengekomen.
 14. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de vertragingen en/of kosten als gevolg van de naleving van wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, alsmede van voorschriften van bijzondere aard, zoals technische en industriële normen, die na de offerte worden gewijzigd of in werking treden.

 

Artikel 8 Oplevering van het werk

 1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:
 2. opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
 3. het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;
 4. InBuilding aan opdrachtgever schriftelijk heeft meegedeeld dat het werk voltooid is en opdrachtgever niet binnen 7 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;
 5. opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of na geleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.
 6. Keurt opdrachtgever het werk niet goed, dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan InBuilding.
 7. Keurt opdrachtgever het werk niet goed, dan zal hij InBuilding in de gelegenheid stellen het werk opnieuw op te leveren. Hij dient InBuilding hierbij een redelijke termijn te gunnen. De bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw van toepassing

 

Artikel 9 Verzekeringen

 1. Opdrachtgever is verplicht een gebruikelijke CAR-verzekering of daarmee gelijk te stellen gebruikelijke verzekering(en) aan te gaan en in stand te houden waarin InBuilding (met inbegrip van de door InBuilding voor de uitvoering van de Opdracht in te schakelen onderaannemers en hulppersoneel) als medeverzekerde is opgenomen indien de werkzaamheden van InBuidling dienen ter uitoefening van het bedrijf van opdrachtgever, tenzij schriftelijk iets anders is overeengekomen.

 

Artikel 10 Prijzen

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen, danwel overeenkomen dat de prijs wordt berekend op grond van werkelijk bestede uren tegen de in de overeenkomst vermelde tarieven.
 2. De door InBuilding opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder, doch niet uitsluitend, verzend-, transport- en/of administratiekosten, tenzij anders uitdrukkelijk vermeld in de offerte of opdrachtbevestiging. Indien opdrachtgever een consument is, worden alle prijzen opgegeven inclusief BTW.
 3. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en vóór de uitvoering van de opdracht, de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen of onderdelen, de lonen of welke prijsbepalende factoren dan ook, zijn gewijzigd, mag InBuilding de prijs overeenkomstig die wijziging, aanpassen.
 4. Werkzaamheden die niet zijn genoemd in de offerte respectievelijk opdrachtbevestiging worden als meerwerk gekenmerkt en worden apart in rekening gebracht conform het bepaalde in artikel 6 van deze algemene voorwaarden.
 5. InBuilding is gerechtigd haar prijzen jaarlijks te verhogen met de inflatiecorrectie volgens de CBS Consumentenprijsindex (CPI).

 

Artikel 11 Betaling

 1. Voor de uitvoering van werkzaamheden door InBuilding is opdrachtgever aan InBuilding de overeengekomen vergoeding verschuldigd, vermeerderd met de BTW en overige overeengekomen emolumenten. Betaling door opdrachtgever van deze vergoeding geschiedt, zonder aftrek, korting of verrekening, tenzij anders overeengekomen, via bankoverboeking.
 2. Wanneer opdrachtgever betaalt middels een overschrijving op de rekening van InBuilding dient dit uiterlijk veertien dagen na factuurdatum, zonder aftrek, korting of verrekening te geschieden, in Nederlandse valuta door storting op of overschrijving naar een door InBuilding aan te wijzen bankrekening.
 3. Indien opdrachtgever niet binnen de in artikel 11.2 genoemde termijn heeft betaald, verkeert hij

door dat enkele feit in verzuim, zonder dat daartoe enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist.

Ingeval van verzuim van opdrachtgever is InBuilding bevoegd over het niet of niet tijdig betaalde bedrag de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW dan wel ex artikel 6:119a BW in rekening te brengen, lopend vanaf de verzuimdatum tot aan de dag van algehele voldoening.

 1. Indien InBuilding haar vordering ter incasso uit handen heeft moeten geven, is opdrachtgever in ieder geval ter zake van buitengerechtelijke incassokosten een bedrag verschuldigd van 15% van het netto-factuurbedrag, met een minimum van € 250,–, terwijl indien vervolgens een gerechtelijke procedure noodzakelijk is, opdrachtgever daarnaast gehouden is alle gerechtelijke kosten, hieronder uitdrukkelijk begrepen kosten boven het door de Nederlandse rechter gebruikelijk te hanteren liquidatietarief, kosten wegens de faillissementsaanvrage en administratiekosten zoals gemeentelijke leges, kosten Kamer van Koophandel, etc. te vergoeden. InBuilding is gerechtigd te allen tijde de werkelijke buitengerechtelijke kosten, indien hoger dan het gefixeerde percentage, in rekening te brengen aan opdrachtgever. Ingeval opdrachtgever een consument is, zijn de buitengerechtelijke kosten gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke kosten zoals bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd indien de consument na het intreden van het verzuim niet binnen 14 dagen na aanmaning waarin de buitengerechtelijke kosten zijn aangezegd alsnog het verschuldigde heeft voldaan.
 2. InBuilding is te allen tijde bevoegd van opdrachtgever een vooruitbetaling dan wel (aanvullende) zekerheid voor de nakoming van diens betalingsverplichting te verlangen. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde vooruitbetaling te betalen of de verlangde zekerheid te stellen, is InBuilding bevoegd, de (verdere) uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan InBuilding uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

 

Artikel 12 Reclames

 1. Opdrachtgever is gehouden reclames met betrekking tot de door InBuilding verrichte werkzaamheden binnen veertien dagen nadat hij het vermeende gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs heeft kunnen ontdekken, schriftelijk en gedagtekend aan InBuilding kenbaar te maken. Opdrachtgever is gehouden reclames met betrekking tot gefactureerde bedragen schriftelijk en gedagtekend, binnen dertig dagen na ontvangst van de factuur naar aanleiding waarvan opdrachtgever wenst te reclameren, aan InBuilding kenbaar te maken. Zojuist genoemde termijnen zijn vervaltermijnen.
 2. Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting van zijn betalingsverplichting wegens een reclame als in artikel 12.1 bedoeld. Evenwel is opdrachtgever toch bevoegd tot opschorting van zijn betalingsverplichting wegens een reclame als bedoeld in de eerste volzin van artikel 12.1 ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid van InBuilding.
 3. Indien en voor zover opdrachtgever naar het oordeel van InBuilding terecht reclameert, is InBuilding bevoegd naar eigen keuze hetzij het factuurbedrag aan te passen, hetzij de betreffende werkzaamheden voor eigen rekening te verbeteren dan wel opnieuw te verrichten, hetzij een gedeelte van de reeds betaalde vergoeding te restitueren zonder verplicht te zijn verdere uitvoering aan de opdracht te geven.
 4. Rechtsvorderingen tegen InBuilding, waartoe een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst aanleiding geeft, verjaren door verloop van één jaar. Zij vervallen na twee jaren.
 5. De verjaringstermijn c.q. vervaltermijn vangt aan op de eerste dag na afloop van een termijn van een kalendermaand na het sluiten van de betreffende overeenkomst.

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. Voor zover uit hoofde van of voortvloeiend uit de overeenkomst enige aansprakelijkheid op InBuilding zou komen te rusten, is daarop het bepaalde in dit artikel van toepassing.
 2. In de eerste plaats wordt de aansprakelijkheid voornoemd beperkt tot uitsluitend directe schade. InBuilding is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door de uitvoering van de werkzaamheden door InBuilding.
 3. In de tweede plaats is de aansprakelijkheid van InBuilding beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de overeenkomst, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij overeenkomsten voor bepaalde of onbepaalde tijd wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op één maal het bedrag van de netto-omzet die in de zes maanden direct voorafgaand aan het ontstaan van de schade bij opdrachtgever door InBuilding in rekening is gebracht. Indien het een verzekerd belang betreft, hetgeen ter bepaling aan InBuilding voorligt, is de aansprakelijkheid in dat concrete geval beperkt tot maximaal het bedrag dat door de verzekeraar van InBuilding in dat geval wordt uitgekeerd. Indien het geen verzekerd belang betreft, is de aansprakelijkheid van InBuilding in alle gevallen en ongeacht de grondslag voor de aansprakelijkheid, beperkt tot € 25.000,–.
 4. InBuilding is voorts niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat InBuilding is uitgegaan van door of vanwege opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. InBuilding is tevens niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de werkzaamheden van door opdrachtgever op advies van InBuilding ingeschakelde derden.
 6. InBuilding is voorts nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden die op advies c.q. op verzoek van opdrachtgever door InBuilding zijn ingeschakeld. InBuilding is ook nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van zaken die door opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.
 7. InBuilding is niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiend uit het niet naleven van adviezen en of voorschriften welke uitdrukkelijk door of namens InBuilding aan opdrachtgever zijn verstrekt. Schade die hier uit voortvloeit is voor rekening van opdrachtgever.
 8. InBuilding heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.
 9. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de aansprakelijkheid het gevolg is van opzet of grove schuld zijdens InBuilding of haar leidinggevende ondergeschikten.
 10. Opdrachtgever vrijwaart InBuilding tegen en stelt InBuilding schadeloos voor alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen.

 

Artikel 14 Opzegging

 1. InBuilding kan in geval van liquidatie, faillissement, ontbinding, feitelijke bedrijfsbeëindiging, surséance van betaling van opdrachtgever de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen opzeggen, een en ander onder voorbehoud van rechten.
 2. InBuilding heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst op te zeggen indien opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van in de overeenkomst en deze algemene voorwaarden vastgelegde verplichtingen, tenzij opdrachtgever, na daartoe schriftelijk te zijn gemaand, zijn verplichtingen binnen 14 dagen na verzending van deze aanmaning alsnog nakomt.
 3. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
 4. Indien InBuilding de overeenkomst opzegt krachtens de in het eerste en/of tweede lid genoemde redenen, is InBuilding jegens opdrachtgever niet tot enige schadevergoeding gehouden.

 

Artikel 15 Opschorting en ontbinding

1.Indien:

 1. opdrachtgever in gebreke is met het (tijdig) nakomen van enige verplichting met betrekking tot een opdracht;
 2. aannemelijk is dat opdrachtgever niet, niet volledig en/of niet tijdig aan een verplichting jegens InBuilding zal (kunnen) voldoen;

heeft InBuilding het recht om de nakoming uit hoofde van alle tussen opdrachtgever en InBuilding bestaande opdrachten op te schorten, dan wel deze opdrachten zonder enige ingebrekestelling en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden en worden alle eventuele verplichtingen van opdrachtgever jegens InBuilding uit hoofde van alle tussen partijen bestaande opdrachten onmiddellijk opeisbaar. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval opdrachtgever aan InBuilding afdoende zekerheid biedt voor de nakoming van zijn verplichtingen.

 1. Voorts is InBuilding bevoegd de opdracht te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de opdracht onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de opdracht in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Artikel 16 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door InBuilding geleverde zaken blijven eigendom van InBuilding totdat opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met InBuilding gesloten overeenkomsten is nagekomen.
2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht InBuilding zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
4. Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing, en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
5. Door InBuilding geleverde zaken, die krachtens het onder lid 1 van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
6. Voor het geval dat InBuilding haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan InBuilding of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van InBuilding zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

 

Artikel 17 Rechten industriële en intellectuele eigendom

 1. De intellectuele en industriële eigendomsrechten op alle aan opdrachtgever geleverde goederen, gegevens en (technische) omschrijvingen blijven eigendom van InBuilding. Opdrachtgever heeft slechts het gebruiksrecht van deze gegevens en informatie.
 2. De door InBuilding aan opdrachtgever afgegeven documenten, zoals ontwerpen, tekeningen, technische beschrijvingen of bestekken worden eigendom van opdrachtgever mogen door hem worden gebruikt met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van de intellectuele en industriële eigendom, nadat opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen jegens InBuilding heeft voldaan.
 3. Het is opdrachtgever niet toegestaan om de volgens het ontwerp van InBuilding gerealiseerde installatie geheel of in onderdelen daarvan in herhaling aan te leggen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van InBuilding. InBuilding aannemer is bevoegd aan die toestemming voorwaarden te verbinden, waaronder het betalen van een vergoeding. Op volgens het ontwerp van InBuilding vervaardigde goederen is het bepaalde in dit lid van overeenkomstige toepassing.
 4. Het gebruiksrecht van opdrachtgever met betrekking tot de door InBuilding ontwikkelde en geleverde programmatuur is niet-exclusief. Opdrachtgever mag deze programmatuur alleen in zijn eigen bedrijf of organisatie gebruiken en alleen voor het goed waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Het gebruiksrecht kan betrekking hebben op meerdere goederen voor zover dat in de overeenkomst is vastgelegd.

 

Artikel 18 Geheimhouding, digitale gegevens & privacy

 1. InBuilding is verplicht tot geheimhouding van het bestaan en de inhoud van de opdracht, de door opdrachtgever verstrekte informatie alsmede de resultaten van de door InBuilding krachtens de opdracht verrichte werkzaamheden, daaronder begrepen data, adviezen, rapporten, verslagen en plannen. De geheimhoudingsplicht geldt niet, indien en voor zover bedoelde informatie en/of resultaten voor openbaarmaking bestemd zijn dan wel InBuilding krachtens wettelijke bepalingen of een rechterlijke uitspraak verplicht is de bedoelde informatie te openbaren. De geheimhoudingsplicht geldt voorts niet tegenover de bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.
 2. Bij de totstandkoming van een overeenkomst legt InBuilding gegevens van opdrachtgever vast in een bestand. Dit bestand wordt gebruikt voor de volgende doeleinden:

– ten behoeve van de uitvoering van de opdracht;

– ten behoeve van marketing- en verkoopactiviteiten;

– ten behoeve van marktonderzoek;

– voor zowel statistische analyses als analyses per bedrijf.

 1. InBuilding verstrekt deze gegevens niet aan derden met uitzondering van het geval waarin dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht. In zulke gevallen is toestemming voor het gebruik van die gegevens beperkt tot het omschreven doel.
 2. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is InBuilding B.V., te (9731 DG) Groningen aan de Grondzijl 6b. Opdrachtgever kan te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in zijn gegevens en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kan opdrachtgever te allen tijde bezwaar aantekenen tegen het ontvangen van informatie van InBuilding via e-mail, telefoon en/of post.

 

Artikel 19 Slotbepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden blijven van kracht indien InBuilding van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.
 2. InBuilding is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. De voormelde wijzigingen hebben geen invloed op de tijdens de inwerkingtreding lopende overeenkomsten, tenzij partijen anders overeenkomen.
 3. Op elke overeenkomst tussen opdrachtgever en InBuilding is Nederlands recht van toepassing.
 4. Elk geschil tussen opdrachtgever en InBuilding, dat mocht ontstaan naar aanleiding van of samenhangen met de uitvoering van een overeenkomst tussen partijen wordt voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin InBuilding haar statutaire zetel heeft.
 5. Er is sprake van een geschil als bedoeld in het vierde lid zodra één der partijen dat stelt.

 

Februari 2021

Heeft u vragen over onze algemene voorwaarden?
Neem dan  contact met ons op.